I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.cncfiltry.pl.com zwanego dalej SKLEPEM jest firma:
HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek, 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 24/5, NIP: 638 116 23 39, REGON: 072319501, wpisana do rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w Polsce, zwanej dalej HYDROTRADE.

2. KLIENT to przedsiębiorca dokonujący zakupu w sklepie w celach związanych z prowadzoną działalnością jak również w przypadku, gdy dokonywana czynności nie posiada dla kupującego zawodowego charakteru. 
3. Składając zamówienie w sklepie Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja klienta.

1. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia zgodnie z podanym stanem faktycznym. 

III. Przyjęcie i realizacja zamówienia.

1. Sklep oferuje artykuły przemysłowe.

1.1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu.

2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienia są potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienia, których nie można potwierdzić nie będą realizowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową (jeżeli poda prawidłowy adres e-mail).

4. HYDROTRADE zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego w formularzu są niekompletne; podanie kontaktowego adresu e-mail (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozstrzygnięcie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w PLN i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, chyba że szczegółowa oferta wybranego produktu na stronie sklepu stanowi inaczej. Koszt wysyłki do klienta to 25 zł brutto. Podatek VAT zostanie naliczony w momencie zawierania transakcji.

6. HYDROTRADE zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia z Kupującym przez Internet w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli przypada on w dni uznane za wolne od pracy (weekendy i święta). Zamówienie towaru rozumie się wygenerowanie numeru zamówienia i opłacenie należności zgodnie z ofertą.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 tygodni (termin każdorazowo potwierdzany jest w momencie zawarcia umowy sprzedaży tj. dokonania płatności, zaksięgowania na rachunku bankowym HYDROTRADE).

8. Każda transakcja zostanie potwierdzona fakturą zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

9. Zakupionego produktu nie można przekazać/zwrócić osobiście w siedzibie HYDROTRADE.

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest również akceptacja warunków handlowych oferowanych przez HYDROTRADE w chwili wysłania wypełnionego formularza. Za transakcję uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy HYDROTRADE patrz punkt 6 rozdz. 3.
Złożenie zamówienia przelewem bankowym (patrz opcje płatności na stronie) jest ważne przez 5 dni roboczych. Wszelkie płatności po tym terminie za wszystkie pobrane faktury proforma będą traktowane jako zaliczka i należy je odpowiednio dopłacić w ramach aktualnej oferty, jeśli została ona już zmieniona. Wszystkie te kwestie należy zgłosić Hydrotrade w celu dokonania bieżącej zapłaty za towar. Hydrotrade przewiduje zwrot zaliczki w momencie obustronnych uzgodnień.  Wygenerowane zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie do 5 dni roboczych zostanie anulowane.

11.Klientowi, który dokonuje zakupu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o tym fakcie HYDROTRADE na adres e-mail: info@hydrotrade.pl

12. W odniesieniu do punktu 11 rozdz. 3 towar należy odesłać w terminie 14 dni od dnia poinformowania HYDROTRADE o odstąpieniu od umowy. Produkt musi być dobrze zapakowany, musi być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Klient zwraca towar na własny koszt.

13. Wszyscy klienci spoza UE są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów cła/podatków.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI:
1. W sklepie można dokonać płatności w następujący sposób:

A. Przelew bankowy na konto HYDROTRADE: zgodnie z formularzem przedpłaty sklepu.

B. Płatność on-line przez system: imoje.pl 

Sklep oferuje możliwość wyboru sposobu płatności i dostawy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

V. Gwarancja i reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki lub spedytora. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

2. Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu oraz uszkodzenia produktu, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do HYDROTRADE oraz niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji na adres e-mail: info@hydrotrade.pl oraz numer telefonu: +48 32 431 00 42
3. Informujemy, że w celu zwrotu uszkodzonego towaru konieczny jest wcześniejszy kontakt z HYDROTRADE.
4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot musi być uzgodniony drogą mailową. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
5. W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o kontakt mailowy z HYDROTRADE. Składając reklamację prosimy o podanie pełnych danych firmy oraz dokładny opis nieprawidłowości.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach: – produkty noszące ślady użytkowania lub posiadające uszkodzone oryginalne opakowanie z winy klienta.
7. W przypadku reklamacji warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie produktu na adres HYDROTRADE z dołączonym opisem wady oraz kopią faktury.

8. HYDROTRADE nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Produkty są objęte rękojmią. Każdy klient ma prawo do korzystania z rękojmi.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających powyższe warunki gwarantujemy zwrot pieniędzy przelewem na konto wskazane przez zamawiającego.
2. HYDROTRADE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. HYDROTRADE zastrzega sobie również możliwość wycofania poszczególnych produktów z oferty.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
4. HYDROTRADE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5. Wszystkie części oferowane online w ramach dostaw filtrów są produktami równoważnymi lub wymiennymi z oryginalnymi częściami producenta. Nazwy oryginalnych części służą wyłącznie do celów porównawczych.