KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym w trosce o dobro Twoich danych osobowych, jak również o Twoje prawa, spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście jako: „RODO”), chciałbym zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę o szczegółach przetwarzanie Twoich danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest

Arkadiusz Waliczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HYDROTRADE Polska Arkadiusz Waliczek 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 24/5 NIP: 638 116 23 39, REGON: 072319501, a.waliczek@hydrotrade.pl, zwany dalej: „Administratorem”.

2. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do:

2.1. odbiorcy towarów i usług Administratora oraz dostawcy towarów i usług Administratora, bez względu na ich formę prawną (dalej również jako „adresat/druga strona”);

2.2. osoby świadczące pracę/usługi w imieniu lub na rzecz drugiej strony, wyłącznie w zakresie stosunku prawnego łączącego Administratora z drugą stroną, tj. w szczególności jej pracownikami, zleceniobiorcami, podwykonawcami, usługodawcami, pełnomocnikami lub pełnomocnikami drugiej strony.

3. ŹRÓDŁA DANYCH I KATEGORIE POWIĄZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe zaangażowanych osób zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub od drugiej strony lub innych zaangażowanych osób. W przypadku, gdy dane osobowe osób, których dotyczą, zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą – osoba ta ma pełną kontrolę nad zakresem ujawnianych danych. W przypadku, gdy dane osobowe osób zaangażowanych zostały pozyskane od drugiej strony lub innych osób zaangażowanych, są to dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości (dane kontaktowe), takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, licencja zawodowa numer, numer rejestracyjny pojazdu, funkcja, stanowisko, adres e-mail, firma (nazwa).

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA I ZWIĄZANE Z TYM PRAWA.

4.1. Podstawa przetwarzania – zgoda osoby, której dane dotyczą. Cel – kontakty biznesowe, dla których wymagana jest odrębna zgoda Celem przetwarzania danych na podstawie przytoczonej podstawy jest pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel marketingu, dla którego wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu realizowanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów). Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Cel – odpowiedź na zapytanie, rozwianie wątpliwości Wypełnienie formularza kontaktowego lub złożenie zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) uważa się za wyrażenie zgody na kontakt Administratora związany z realizacją żądania/zapytania lub chęć rozwiązania problemu. Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania zgody. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, nawet przed udzieleniem odpowiedzi, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Cel – newsletter Celem przetwarzania danych na podstawie przytoczonej podstawy jest zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji z zakresu działalności Administratora (np. filtracja przemysłowa). Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Cel – efektywniejsze/wygodniejsze funkcjonowanie serwisów internetowych Administrator posiada obecnie sześć aktywnych serwisów internetowych: hydrotrade.pl, wf-sedziszow.hydrotrade.pl, mahle.hydrotrade.pl, cncfilters.com, cncfiltry.pl oraz cronne.pl.

Serwisy pełnią rolę wizytówek i prezentują dane kontaktowe Administratora, aby zachęcić drugą stronę do nawiązania z nimi kontaktu z własnej inicjatywy. Serwisy te nie mają możliwości założenia konta i wypełnienia formularza kontaktowego, a tym samym przekazania za jego pośrednictwem danych osobowych (strona „wizytówka”). Powyższe serwisy wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwery serwisu internetowego Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej drugiej strony. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stronami, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się druga strona. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył (tj. serwerowi Administratora). Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.

4.2  Adresat ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej swoich danych osobowych, które są w cncfiltry.pl przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania  danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych praw  lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem.
Ponadto adresatowi przysługuje  prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

4.3 Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych adresata.
4.3.1 Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności  tj. w ramach analizy i oceny obustronnych interesów cncfiltry.pl przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów, wówczas adresat ma prawo wyrazić sprzeciw wobec takiego działania.

4.3.2 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych  ma na  celu  stosowanie marketingu bezpośredniego,  adresat ma  prawo do sprzeciwu w każdym czasie.

4.3.3 Jeżeli przetwarzanie danych w cncfiltry.pl ma miejsce w innych celach, adresatowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z  szczególnej sytuacji adresata.

4.4 Po skorzystaniu przez adresata z prawa do sprzeciwu cncfiltry.pl  nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych adresata, chyba że zostanie wykazana podstawa na  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania i będzie ono nadrzędne wobec praw adresata, lub gdy przetwarzanie danych osobowych adresata będą służyć do dochodzenia, wykonania lub obronie roszczeń.

4.5 Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w ramach gromadzonych danych osobowych i do ich należytego zabezpieczenia.